For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Miljö

Mariehamns hamn Ab:s verksamhet är tillståndspliktig och bedrivs enligt landskapslagen om miljöskydd. Tillståndsplikten gäller hamnverksamhet som medger fartygstrafik med en bruttodräktighet överstigande 1 350 bruttoton. Nuvarande verksamhetstillstånd gäller tillsvidare och ansökan om förnyat tillstånd lämnades in till Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet i slutet av år 2022.

Bolaget bedriver ett aktivt och hållbart miljöarbete enligt ägaren Mariehamns stads miljöledningssystem och omfattar stadens riktlinjer för miljöarbete. Intern miljörevision sker årligen med en genomgång av de miljömål som berör verksamheten.

Miljöarbetet är en integrerad del av den dagliga verksamheten.

Miljöåtgärder

Avfallshantering

Mariehamns hamn Ab har en fastställd avfallsplan godkänd av Ålands miljö- och hälsomyndighet (ÅMHM). Uppföljning sker kontinuerligt och avfallsplanen förnyas vart tredje år.

Bolaget erbjuder samtliga besökande fartyg möjlighet att föra iland avfall samt svart- och gråvatten, det vill säga avloppsvatten. Även oljehaltigt vatten kan tas om hand.

Avfallsavgiften är obligatorisk för alla fartyg. Undantagslov kan beviljas för fartyg i reguljär trafik med Mariehamn som mellanhamn och som för iland sitt avfall i ändhamnarna, antingen i Stockholm, Åbo, Helsingfors eller Tallinn.

När det gäller småbåtshamnarna kan våra båtplatsgäster lämna iland avfall samt svart- och gråvatten vid ÅSS i Västra hamnen, Korrviks fiskehamn, Slipen i Östernäs samt vid Skärgårdshamnen.

Ålands Renhållning Ab sköter enligt avtal avfallshanteringen inom Västra hamnen och vid småbåtshamnarna. Mariehamns hamn Ab arbetar med att förbättra avfallshanteringen gällande sortering och erbjuder sina hyresgäster och gästande fartyg sopsortering enligt fraktioner.

Energieffektivisering

Mariehamns hamn Ab arbetar målmedvetet med att optimera energiförbrukningen. Fokus ligger just nu på belysning och ventilation. Närvarostyrd LED-belysning installeras i samband med pågående reparationer och renoveringar.

Energibesparande åtgärder har vidtagits i kryssningsterminalen genom att luftvärmepumpar har installerats i källarvåningen.

Hamnterminalen är försedd med en värmeåtervinningsanläggning och ventilationen ses över för en förbättrad inomhusmiljö.

Mariehamns hamn Ab har färdigställt en anläggning som möjliggör landström till fartyg som anlöper hamnen, vilket innebär stora miljövinster. Elanslutningen innebär att fartyget stänger av motorerna vid kaj och använder el från land för att driva funktioner ombord. Koldioxidutsläppen minskar kraftigt och utsläppen av svaveldioxid, kväveoxid och partiklar reduceras till ett minimum. Dessutom ger elkraft från land en tystare hamnmiljö. Landströmsanläggningen är installerad vid kajplats fem och första fartyg ut att använda landström nattetid istället för olja var Viking Lines M/S Rosella.

Miljörabatt

Mariehamns hamn Ab erbjuder rabatt på hamnavgiften för de fartyg som genomför olika åtgärder för att reducera sin miljöpåverkan. Miljörabatten beviljas mot uppvisande av Clean Shipping Index (CSI) certifikat. Genom denna rabatt vill vi uppmuntra rederierna att använda bränslen med lägre svavelhalt och använda teknik som minskar kväveoxidutsläppen. Information om CSI  hittas via deras hemsida clean shipping index.

Städning

Både vid städning samt vid inköp av städ- och förbrukningsmaterial tas hänsyn till miljöaspekterna. För denna del av verksamheten är Städsystem Ab vår avtalspartner. Information om Ab Städsystems miljöarbete hittas här.

Mattvättar

Vid mattvättarna i Lervik och Nabben har funnits möjlighet för privatpersoner att tvätta mattor. Enbart sjövatten användes. Det använda vattnet leddes till en markbädd med trekammarbrunn. Innan vattnet nådde markbädden fanns tre stycken filter som samlade partiklar, t ex  mattludd. Under högsäsong byttes dessa filter varje dag. Själva markbädden grävdes upp och förnyades med några års mellanrum. Brunnarna sögs ur och spolades ur efter varje säsong. För att skona miljön uppmanades användarna att använda naturtvål vid mattvätt.

Mattvättarna i Mariehamns hamn Ab:s regi avvecklades den 30.09.2023.

Har du frågor och synpunkter när det gäller Mariehamns hamn Ab:s miljöarbete kan du kontakta VD tel: +358 18 531 470.