For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Hamnskydd

ISPS

Mariehamns Hamn Ab följer det internationella regelverket för hamnskydd, ISPS-koden. Västra hamnens kaj 1-6, Sopudden, Kraftverkskajen och Klintkajen hör till hamnens skyddsområden. Lagen om sjöfartsskydd 485/2004 stadfäster kodens intentioner i finländska och åländska hamnar.

Den synligaste delen av hamnskyddet är stängsel och tillträdeskontroll, vistelse inom skyddsområdet är begränsat till behöriga. Vi har ett system med elektroniska nycklar, sk tags, för att på ett smidigt sätt kontrollera vem som har tillträde. Utöver detta upprätthåller hamnen en skyddsplan för tre olika skyddsnivåer. Skyddsnivån varierar beroende på hotbild och övrig inre eller yttre påverkan.

Tags

De som har behov av tillträde till skyddsområdet lämnar in en ansökan till hamnkontoret antingen genom personligt besök eller genom att fylla i blanketten digitalt och skicka in den till oss. Behandlingstiden är högst en vecka. Tagen är giltig maximalt ett år och skall därefter förnyas. Vi behöver INTE ha själva tagen för att förnya, det räcker med en begäran med uppdaterade kontaktuppgifter via digitalt ifylld blankett.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas in vid en ansökan om tillträde sparas så länge personen har tillträdesrätt till hamnområdena. Viss information kan sparas längre då denna personuppgiftsbehandling bygger på rättsförpliktelse. Läs mer på sidan om registerbeskrivningar.

Parkering

Notera att tillträde till skyddsområdet med fordon endast gäller lastning/ lossning, utförande av arbete som kräver fordon eller dylikt. Endast fordon med särskilt utfärdat parkeringstillstånd får parkeras och då endast på markerade platser. Parkeringstillstånd erhålles från hamnkontoret.

Avgående fordon

Avgående fordon oavsett storlek samt resenärer skall endast släppas in av respektive rederi. Dessa får inte ställas upp inom skyddsområdet på förhand. Chaufför och eventuella passagerare skall ha biljett och godkänd ID-handling.

Avgående passagerare

Respektive rederi administrerar biljetter och övervakar tillträdet till avgångshallen samt vidare ombord på fartygen. Giltig biljett och godkänd ID-handling är en självklarhet.

Kontroller

Alla som befinner sig inom skyddsområdet är skyldiga att på begäran uppvisa resebiljett samt ID-handlingar. Denna ID-kontroll kan utföras av rederiernas personal, hamnens personal, av hamnen anlitat vaktbolag eller myndighet. Saknas giltiga handlingar är det inte heller tillåtet att vistas inom skyddsområdet.

Alandia Security Ab utför för hamnens räkning stickprovskontroller på avgående resenärer, deras bagage och fordon. Resenären får givetvis neka till stickprovskontrollen men ombedes då omedelbart lämna skyddsområdet.

Teknisk övervakning

Hamnskyddsområdet och dess närområden är föremål för olika slag av loggande teknisk övervakning. Hanteringen av detta material är strikt reglerad för att undvika missbruk.

Godkännande

Som tillsynsmyndighet i Finland har Trafiksäkerhetsverket (trafi) godkänt skyddsutredningar och skyddsplan för Mariehamns Hamn och utfärdat certifikat.

Registernr: FIMHQ 0002

 

Frågor angående hamnskydd och säkerhet riktas till hamnens skyddschef [email protected].

Medan tjänsten är vakant kan hamnmästaren kontaktas i dessa frågor per epost [email protected]