For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Registerbeskrivningar

Användningen av personuppgifter

Mariehamns hamn Ab hanterar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och EU:s dataskyddsförordning som träder i kraft 25.05.2018. Personuppgifter används i skötseln av kundrelationer, avtal, personalhantering och hamnens säkerhetsfunktioner.

För administrationen av personuppgifter har Mariehamns hamn Ab följande personregister med separata registerbeskrivningar:

Kundregister

Parkeringstillståndsregister

Personal- och rekryteringsregister

Register rörande tillträde och vistelse inom skyddsområde samt dess närområde

Registerbeskrivningarna för kunder, parkeringstillstånd och personal-och rekryteringsregister finns till påseende vid hamnkontoret eller kan beställas per post. Beskrivningen av det av hamnskyddet upprätthållna registret rörande tillträde och vistelse inom skyddsområde samt dess närområde är i enlighet med lag om sjöfartsskydd 485/2004 §22 inte offentligt.

 

Den registrerade personens rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv. Uppgifterna får kontrolleras utan avgift en gång om året (12 månader). Begäran att få kontrollera uppgifterna ska göras skriftligt eller personligen hos den registeransvarige. Den registrerade har rätt att kräva att en felaktig uppgift rättas till eller att en bristfällig uppgift kompletteras. Den registrerade ska styrka sin identitet.

Begäran om kontroll, korrigering och komplettering av uppgifterna i kund- eller personal- och rekryteringsregister skickas skriftligen till registeransvarig ekonomichef Linda Weckman, Mariehamns hamn Ab, Hamnkontoret, Hamnplan, AX-22100 Mariehamn.

Begäran om granskning av uppgifterna i registret för parkeringstillstånd eller tillträde och vistelse inom skyddsområde och dess närområde riktas skriftligen till registeransvarig hamnskyddschef, Mariehamns hamn Ab, Hamnkontoret, Hamnplan, AX-22100 Mariehamn.

Frågor och synpunkter? Kontakta ekonomichef Linda Weckman, 018-531 472, [email protected]

För mer information om personregister och personuppgifter besök Datatinspektionens hemsida.